UBND phường Phùng Chí Kiên tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong nhân dân

0
189

Thực hiện Công văn số 1287/UBND-KT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

Để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân cũng như tăng cường công tác  quản lý vận hành hệ thống điện, UBND phường Phùng Chí Kiên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về các biện pháp phòng tránh tai nạn điện để mọi người cùng nghiên cứu, hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn điện.

   (Gửi kèm các nội dung tuyên truyền, khuyến cáo trong phòng chống tai nạn điện)

Nông Chín

1287 an toàn về điện

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here