Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên kỳ 2019-2023

0
48

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 8 năm 2020;Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 16/02/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố Bắc Kạn về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 -2023 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. UBND phường Phùng Chí Kiên ban hành Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên kỳ 2019-2023./.

Đặng Thị Thanh Hoa.

QĐ công bố kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 -2023 phường Phùng Chí Kiên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here