UBND phường Phùng Chí Kiên tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

0
126

Để Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh đối với công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân, doanh nghiệp. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai và giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ.

UBND phường Phùng Chí Kiên xây dựng các kế hoạch và ban hành các Quyết định về thực hiện công tác CCHC trên địa bàn phường. (kèm các kế hoạch và Quyết định của UBND phường)./.20230303-08320230303-084 20230303-08520230303-08620230303-08820230303-087

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here